Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Redakcja informuje, że począwszy od pierwszego numeru 2016 roku, pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Redaktor naczelny: Bogdan Piasecki

 

Skład i łamanie: Jadwiga Poczyczyńska, Agnieszka Śliz, Dominika Świech

 

Korekta językowa: Agnieszka Śliz, Dominika Świech

 

Oprawa graficzna: Damian Kopka, Marcin Szadkowski

 

Dane wydawnictwa:

ul. Kilińskiego 109, 90-011 Łódź
tel./fax: (042) 676 25 29 wew. 339
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl

 

Druk:

Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Słoneczna 3C, 05-260 Marki, www.c-p.com.pl; biuro@c-p.com.pl

 

ISSN: 1733-2486

 

Wszystkie artykuły zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane. All the articles published in the magazine are subject to reviews.

Wszystkie artykuły umieszczone na stronie internetowej czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Czasopismo ma charakter otwarty, a wszystkie umieszczane na stronie internetowej teksty są wersjami ostatecznymi. Materiały udostępniane w sposób otwarty w momencie ich opublikowania.

 


Od stycznia 2014 roku opłata za publikację dla Autorów niebędących etatowymi pracownikami Społecznej Akademii Nauk wynosi 500 zł + VAT.
Opłatę należy uiścić po podpisaniu umowy wydawniczej i otrzymaniu faktury VAT.

Opłata za publikację w zeszycie anglojęzycznym wynosi 600 zł + VAT.


Przewidziane są 20% zniżki dla autorów w sytuacjach wyjątkowych oraz granty 100% za wybitne prace.


Wysłanie do Wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk publikacji jest równoznaczne z akceptacją zasad publikowania, dostępnych w zakładce http://piz.san.edu.pl/docs/zasadypublikowania.pdf

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów zgłoszonych przez Autorów, które:

- nie spełniają wymogów stawionych artykułom naukowym;
- nie spełniają wymogów edycyjnych zawartych w Zasadach publikowania umieszczonych na stronie czasopisma; - nie zostały poprawione zgodnie z zaleceniami Redakcji czasopisma lub z sugestiami Recenzenta;
- otrzymały jedną negatywną recenzję naukową;
- tematycznie nie wpisują się w profil czasopisma.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu każdorazowo podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Jednocześnie Redakcja informuje, że w przypadku uzasadinionego nieopublikowania zgłoszonego artykułu Redakcja nie zwraca poniesionych przez Autora kosztów (processing fee).Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM