Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Przedsiębiorczość i Zarządzanie jest to periodyk o ciągłej numeracji zeszytów w obrębie tomu (roku) wydawanym od 1999 roku przez Społeczną Akademię Nauk (wcześniej Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania) w Łodzi. Od początku swego istnienia skupia wokół siebie kadrę wybitnych naukowców z naszej Uczelni oraz spoza niej, związanych z szeroko pojętą dziedziną zarządzania.


Misją czasopisma jest promowanie i publikowanie badań w dyscyplinie zarządzania, stworzenie możliwości do wymiany naukowych doświadczeń oraz nieustannego rozwoju publikujących u nas Autorów. Redakcja dokłada wszelkich starań, by PiZ nieustannie się rozwijało, towarzysząc pracy naukowej naszych Autorów oraz czuwa nad zachowaniem wysokiego poziomu periodyku.


Zainteresowanie publikacjami w tym czasopiśmie wyraźnie wzrasta. Przestało ono mieć charakter kwartalnika, stało się miesięcznikiem. W roku 2012, w tomie XIII, ukazało się kilkanaście zeszytów. W roku 2013, w tomie XIV, opublikowaliśmy 13 zeszytów. Wybrane zeszyty PiZ za lata 2014-2015 są również umieszczone w bazie Walter De Gruyter. Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Publikacje dotyczą różnych obszarów zarządzania (nowych trendów w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w logistyce, ochronie zdrowia, zarządzania międzykulturowego itp.), finansów, marketingu, rynku pracy, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i wielu innych.


Autorów zainteresowany publikacją zapraszamy do kontaktu z Wydawnictwem SAN.

Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM