Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Zasady publikowania: [Plik do pobrania] | [English version]

Oświadczenie dotyczące praw autorskich: [Plik do pobrania] | [English version]

Oświadczenie "ghostwriting": [Plik do pobrania] | [English version]

Wzór recenzji: [Plik do pobrania]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji: [Plik do pobrania]

Zasady etyki publikacyjnej: [Plik do pobrania]Wszystkie artykuły zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane. All the articles published in the magazine are subject to reviews.

Wszystkie artykuły umieszczone na stronie internetowej czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Czasopismo ma charakter otwarty, a wszystkie umieszczane na stronie internetowej teksty są wersjami ostatecznymi. Materiały udostępniane w sposób otwarty w momencie ich opublikowania.


Wysłanie do Wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk publikacji jest równoznaczne z akceptacją zasad publikowania: http://piz.san.edu.pl/docs/zasadypublikowania.pdf i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji.

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów zgłoszonych przez Autorów, które:

- nie spełniają wymogów stawionych artykułom naukowym;
- nie spełniają wymogów edycyjnych zawartych w Zasadach publikowania umieszczonych na stronie czasopisma;
- nie zostały poprawione zgodnie z zaleceniami Redakcji czasopisma lub z sugestiami Recenzenta;
- otrzymały jedną negatywną recenzję naukową;
- tematycznie nie wpisują się w profil czasopisma.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu każdorazowo podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Jednocześnie Redakcja informuje, że w przypadku uzasadnionego nieopublikowania zgłoszonego artykułu Redakcja nie zwraca poniesionych przez Autora kosztów (processing fee).
Zapora ghostwriting:

Szanowni Państwo
Redakcja Przedsiębiorczości i Zarządzania wprowadziła zaporę ghostwriting i guest authorship.
Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w
powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez
wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest
autorem/współautorem publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Wszystkich autorów publikacji prosimy o dołączanie do artykułu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

 

Procedura recenzowania:

Procedura jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

  1. Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
  2. Nadesłane teksty – w ramach tzw. Recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski),
   i którzy nie są członkami Redakcji pisma.
  3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
  4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  5. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (na zasadach double-blind review). Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

- tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci,
- tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek,
- tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania,
- tekst nie nadaje się do publikacji.

  1. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  2. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  3. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego.
  4. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.
  5. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM